LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 270

 

Sēde notiek 19. maijā. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, A.Lauzis, G.Matisons, I.Puksts, V.Skujiņa, G.Šlihta, A.Vasiļjevs.

 

Sēde sākas 14.00

 

Tā kā 4. standartam “Organization of data” klāt piepulcināti termini no jaunākas standarta versijas, kuru iepriekšējā standartā nebija, kā arī tādēļ, ka dažiem terminiem ieteikts mainīt vai papildināt iepriekš akceptētos latviskos terminus, izskatījām vēlreiz šī standarta izvilkumu. Pieņemti termini:

 

04.01.06

binary character set

04.01.06

bināra rakstzīmju kopa

04.02.01

code

coding scheme

 

kods

kodēšanas shēma

04.02.04

code value

code element

 

kodējumvērtība

kods (šajā nozīmē nevēlams)

04.02.06

alphabetic code

burtzīmju kods

burtkods

04.02.07

numeric code

ciparzīmju kods

ciparkods

04.02.08

alphanumeric code

burtciparzīmju kods

burtciparkods

04.02.09

binary code

 

binārs kods

04.02.10

alphabetic code set

alphabetic code element set

 

burtkodējums

04.02.11

numeric code set

numeric code element set

 

ciparkodējums

04.02.12

alphanumeric code set

alphanumeric code element set

 

burtciparkodējums

04.02.13

binary code set

binary code element set

 

binārkodējums

04.03.06

alphanumeric character

 

burtciparzīme

04.03.08

hexadecimal digit

 

heksadecimālcipars

04.04.01

control character

vadības rakstzīme

vadzīme

04.04.02

transmission control character

pārraides vadības rakstzīme

pārraides vadzīme

04.04.03

space character

atstarpes rakstzīme

atstarpzīme

04.04.04

format effector

 

formatējumzīme

04.04.05

code extension character

 

koda paplašināšanas zīme

04.04.06

device control character

ierīces vadības zīme

ierīces vadzīme

04.05 Strings

04.05. Virtenes

04.05.03

alphabetic string

burtzīmju virtene

burtzīmju virkne

04.05.04

bit string

bitu virtene

bitu virkne

04.05.05

null string

nulvirtene

nullvirkne

04.05.07

position

 

pozīcija

04.06.02

alphabetic word

burtzīmju vārds

burtvārds

04.06.03

numeric word

ciparzīmju vārds

ciparvārds

04.06.04

alphanumeric word

burtciparzīmju vārds

burtciparvārds

04.08.01

list

 

saraksts

04.08.02

linked list

chained list

 

saistīts saraksts

04.08.03

circular list

ring

 

cirkulārs saraksts

04.08.04

symmetrical list

bidirectional list

 

simetrisks saraksts

abvirzienu saraksts

04.08.06

stack

pushdown list

viengala rinda

magazīna

steks

04.08.09

dequeue

double-ended queue

 

divgalu rinda

04.08.10

heap

kaudzējums

kaudze

 

Aldim Baumam lekciju kursā Reāllaika sistēmas komisija iesaka lietot terminus:

 

deadline

galatermiņš, termiņš

hard deadline RTS

kritiska galatermiņa reāllaika sistēma

firm deadline RTS

stingra galatermiņa reāllaika sistēma

soft deadline RTS

liega galatermiņa reāllaika sistēma

skew

greizums

middleware

starpprogrammatūra

development kit

izstrādes rīkkopa

  

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                        J. Borzovs

 

Protokoliste:                                           I.Ilziņa