LZA terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

Protokols 272

 

Sēde notiek 16. jūnijā. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, J.Cīrulis, V.Feists, A.Gobzemis, M.Grīnhofs,  I.Ilziņa, A.Jautrums, A.Lauzis.

 

Pēc galīgās redakcijas ISO standartā “Arithmetic and logic operations” pieņemti termini:

 

02.02

Representations of variables

 

 

Mainīgo pieraksti

02.02.05
scalar

 

skalārs lielums

skalāris

02.02.06
vector

 

vektors

02.02.08
characteristic (of a logarithm)

 

logaritma raksturojums

raksturojums

02.02.09
mantissa (of a logarithm)

 

logaritma mantisa

mantisa

02.04.05
map
mapping (deprecated)

 

attēlu kopa

02.04.07
threshold function

 

sliekšņfunkcija

02.05.11
conjunction
AND operation
intersection

 

konjunkcija

UN operācija

02.06

Precision, accuracy and errors

 

Precīzumspēja, precizitāte un kļūdas

02.06.01
precision

 

precīzumspēja

02.06.02
multiple-precision

 

vairākvārdu precīzumspējas (ģenitīvenis)

02.06.03
single- [double-] [triple-] precision

 

vienvārda [divvārdu] [trīsvārdu] precīzumspējas (ģenitīvenis)

 

02.06.04
error

 

kļūda

02.06.05
1 accuracy

 

bezkļūdība

02.06.06
2 accuracy

 

bezkļūdības novērtējums

02.06.07
3 accuracy

 

precizitāte

02.06.12
bias error

 

sistemātiska kļūda

02.06.13
error range

 

kļūdas vērtību apgabals

kļūdas vērtībājs

02.06.14
error span
error range (deprecated in this sense)

 

kļūdas intervāla garums

02.06.15
truncation error

 

atmetumkļūda

02.06.16
rounding error

 

noapaļojumkļūda

02.07.01
binary arithmetic operation
binary operation (deprecated)

 

diviska aritmētiska operācija

bināra aritmētiska operācija (nevēlama)

02.07.05
(arithmetic) underflow

 

zīmīgo ciparu izzudums

02.07.06
carry digit

pārnesumcipars

pārnesums

02.08.01
infix notation

 

parastā pierakste

infiksālā pierakste

02.08.02
prefix notation
Polish notation
parenthesis-free notation Lukasiewicz notation

 

prefiksālā pierakste

poļu pierakste

beziekavu pierakste

Lukaseviča pierakste

02.08.03
postfix notation
suffix notation
reverse Polish notation

 

postfiksālā pierakste

sufiksālā pierakste

apgrieztā poļu pierakste

02.09.10
scale factor
scaling factor

 

mērogošanas koeficients

mērogošanas reizinātājs

02.10.05
dyadic [N-adic] operation
binary [N-ary] operation

 

divvietīga [N-vietīga] operācija

 

 

Standartam “Arithmetic un logic operations” vēl kā pielikums ir Papildus terminu saraksts. No tā pieņemti termini:

 

C01

set

 

kopa

C02

element (of a set)

member (of a set)

 

kopas elements

kopas loceklis

C03

empty set

null set

 

tukšā kopa

C04

subset

 

apakškopa

C05

proper subset

 

īsta apakškopa

C06

universal set

 

universālā kopa

C07

combination

 

kombinācija

C08

permutation

 

variācija

C09

variable

 

mainīgais

 

Sēde beidzas 16.00

 

Sēdes vadītājs:                              J.Borzovs

 

Protokoliste:                                  I.Ilziņa