LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

Protokols 274

 

Sēde notiek 8. septembrī. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, T.Ceļmillers, A.Gobzemis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Jēkabsons, A.Lauzis, I.Puksts, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

Jaunais komisijas priekšsēdētājs E.Cauna pastāstīja klātesošajiem par šajā darba cēlienā paredzētajiem darbiem, minot arī avotus, no kuriem varētu smelties terminus.

 

Kaut gan jau iepriekšējā sesijā bijām izskatījuši un izanalizējuši ISO sesto standartu “Preparation and handling of data”, tomēr šim standartam pēc rūpīgas rediģēšanas bija nepieciešama dažu šķirkļu pārskatīšana. Šajā sarakstā papildināti pirmo trīs terminu latviskie ekvivalenti, paredzot, ka tiem skaidrojumā tiks pievienota nacionāla piezīme, kas pamatos šo latvisko papildus terminu nepieciešamību. Tie ir:

 

06.01.01
to read

lasīt

nolasīt

06.01.02
to write

rakstīt

ierakstīt

pārrakstīt

06.01.03
to copy

kopēt

pārkopēt

 

Vēl mainīti termini:

 

06.03
Transfer and conversion.

 

Pārsūtīšana un pārvēršana 

06.03.02

block transfer

 

bloku pārsūtīšana

06.03.09
to decode

 

dekodēt

atkodēt

06.03.10
to transcribe

 

transkribēt

06.05.05
index

 

rādītājs

06.06.06
to justify

 

nolīdzināt

06.06.07
to left-justify [right-justify]

 

nolīdzināt pa kreisi

nolīdzināt pa labi

 

Tā kā komisijas locekļu viedokļi par sešu saraksta terminu latviskošanu nesakrita, to galīgā caurskate tika atlikta uz nākošo sēdi.

Tie ir:

06.04.07
scanning
The systematic examination of data.

 

skenēšana

caurlūkošana

Plānveidīga datu izskatīšana.

06.05
Ordering, sorting and collating

Kārtošana, šķirošana un kopošana (pieņemts ‘sakopošana’)

06.05.01
to order

To place items in an arrangement in accordance with specified rules.

 

kārtot

sakārtot

Vienumus kādā sakopojumā izvietot pēc noteiktām kārtulām.

06.05.02
order

A specified arrangement resulting from ordering.
NOTE – In contrast to a sequence, an order need not be linear, for example the ordering of a hierarchy of items.

 

kārtojums

sakārtojums

Ar kārtošanu radīts noteikts sakopojums.

Piezīme. Pretstatā virknei, kārtojumam nav jābūt lineāram; piemērs – vienumu hierarhijas kārtojums.

06.05.08

to collate
To arrange two or more sets of data into a single one according to a predetermined order.

 

apkopot  (pieņemts ‘sakopot’)

Divas vai vairākas datu kopas iepriekš izlemtā kārtībā sakopot vienā kopā.

06.05.09
collating sequence
A specified arrangement resulting from collating.

 

apkopotā virkne

Ar apkopošanu radīts noteikts sakopojums.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                             E.Cauna

 

Protokolē:                                     I.Ilziņa