LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 278

 

Sēde notiek 2006. gada 3. novembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Aldis Lauzis.

 

No 7. standarta 5. un 6. iedaļas pieņemti termini:

 

07.05 Linking and loading

07.05 Saistīšana un ielāde

07.05.01

to link

 

saistīt

07.05.02

link

linkage

 

saite

07.05.03

linkage editor

linker

 

saišu redaktors

07.05.04

loader

 

ielādētājs

07.05.05

to load (in computer programming)

 

ielādēt (programmu vai datni; datorprogrammēšanā)

07.05.06

absolute loader

 

absolūtais ielādētājs

07.05.07

linking loader

 

saistielādētājs

07.05.08

load module

 

ielādes modulis

07.05.09

load-and-go

 

ielādējuma sākumadrese

07.05.11

load map

 

ielādes kartējums

07.05.12

to relocate

 

pārdislocēt (programmu vai tās daļu)

07.05.13

relocatable program

 

pārdislocējama programma

07.05.14

relocatable

 

pārdislocējama

07.05.15

relocating loader

 

pārdislocējošs ielādētājs

07.05.16

relocation dictionary

 

pārdislocējumu vārdnīca

07.05.17

relocation offset

 

pārdislocējumnobīde

07.05.18

address offset

 

adreses nobīde

07.05.19

segmentation

 

segmentācija

07.05.20

segment (in computer programming)

 

segments (datorprogrammēšanā)

07.05.21

overlay segment

 

pārklājsegments

07.05.22

to overlay

 

pārklāt (programmas daļu)

07.05.23

overlay supervisor

 

pārklājumu supervizors

07.05.24

resident (adjective)

 

rezident-

07.05.25

resident program

 

rezidentprogramma

07.05.26

activation record

 

aktivēšanas ieraksts

07.06 Program execution

07.06 Programmu izpilde

07.06.01

language processor

 

valodas procesors

07.06.02

execution time

run time

 

izpildes laiks

07.06.03

execution duration

run duration

running time

 

izpildes ilgums

07.06.05

processor time

 

procesora laiks

07.06.06

execution profile

 

izpildes profildati

07.06.07

trace

 

trasējums

07.06.08

to trace

 

trasēt

07.06.09

execution trace

control-flow trace

code trace US

 

izpildes trasējums

07.06.10

retrospective trace

 

retrospektīvais trasējums

07.06.11

subprogram trace

 

apakšprogrammas trasējums

07.06.12

symbolic trace

 

simbolisks trasējums

07.06.13

symbolic execution

 

simboliska izpilde

07.06.14

variable trace

data-flow trace

data trace

 

mainīgo trasējums

datu plūsmas trasējums

 

No šī saraksta pagaidām atlikta termina

07.06.04

elapsed time apstiprināšana.

 

Izdarītas arī dažas izmaiņas iepriekš apstiprinātajos terminos. Tagad

 

07.03.17
directly recursive

 

tieši rekursīva

07.03.18
indirectly recursive

 

netieši rekursīva

07.03.20
reentrant

 

atkalieejama

07.04.15
assembled origin

 

asemblējuma sākumadrese

07.04.53

host machine (1)

 

emulētājdators

 

Komisijas locekļi piekrīt Alda Lauža ierosinājumam, ka gadījumā, ja termina definīcijā parādās termini, kas paši definēti standarta tālākajās daļās, tad tos avansā jāpieņem reizē ar terminiem, kuru definēšanā tie izmantoti. Iespējams, ka atliktajiem terminiem nākošajā sēdē vēl būs jāpiepulcina tālākos standartos minētie termini.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēde vadītāja:                                       Gunta Šlihta

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa