LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 267

 

Sēde notiek 31. martā. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, I.Jēkabsons, G.Šlihta, A.Vasiļjevs.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Tā kā visu nedēļu nebija rimusies viedokļu apmaiņa par dažiem iepriekšējā sēdē pieņemtajiem terminiem, tad sēdes sākumā komisijas priekšsēdētājs J.Borzovs izanalizēja J.Cīruļa iesūtīto referātu “Pēcsēdes diskusiju atskaņas par dažiem tikko pieņemtajiem terminiem”.

 

Iepriekšējā sēdē katram no terminiem ‘functional design’ un ‘logic design’ pretstatījām divus latviskos ekvivalentus – funkcionālā projektēšana; funkcionālais projektējums un loģiskā projektēšana; loģiskais projektējums. Tomēr tā kā terminu skaidrojumā uzsvērta tieši termina otrā nozīme, nolēmām, ka šajā standartā latviskie ekvivalenti būs ‘funkcionālais projektējums’ un ‘loģiskais projektējums’.

 

Kaut arī nebija paredzēts vēlreiz atgriezties pie terminiem, kuros aprakstīts trigeris un tā stāvokļi, daži komisijas locekļi neuzskatīja par pareizu latvisko terminu ’trigershēma’, citi pretojās terminam ’trigerpieslēgums’. Visi vienojās, ka vienīgais termins, kas faktiski tiek lietots, ir ‘trigeris’. Tādēļ terminu 03.01.01, 03.01.04 un 03.01.05 latviskie ekvivalenti:

trigger circuit                                      trigeris

bistable (trigger) circuit                      bistabils trigeris

monostable (trigger) circuit                monostabils trigeris

 

Kaut arī iepriekšējā sēdē terminu 03.02.01 parallel tulkojām kā ‘paralēlais’ (ko es, A.Lauža skaidrojuma iespaidā, neatzinu par pareizu), un kaut arī vēl pirms sēdes tika piedāvāts to tulkot kā ‘paralel-‘, tomēr vēlreiz tika apstiprināts tam atbilstošais termins ‘paralēlais’.

 

Izskatījām no ĪUMEPL sekretariāta iesūtītos terminus. Lietojumiem ieteiktie latviskie termini:

blog                                                    tīmekļa dienasgrāmata, dienasgrāmata, emuāri

vlog                                                    video dienasgrāmata, videoemuāri

moblog                                               mobilā dienasgrāmata, mobuāri

cracker                                                uzlauzējs

cybertrails                                           kiberpēdas

file sharing                                          failu koplietošana

online gaming                                     tiešsaistes spēlēšana

preminum services                              paaugstinātas maksas pakalpojumi

preminum SMS                                   paaugstinātas maksas īsziņas

rating and labelling system                 vērtēšanas un marķēšanas sistēma

surfing                                                 tīklklejošaana, klejošana

No ISO standarta “Computer programming” pieņemti termini:

 

07.01
Kinds of languages

 

Valodu veidi

07.01.01
language (in computer programming)

 

programmēšanas valoda

07.01.02
metalanguage

 

metavaloda

07.01.03
algorithmic language

 

algoritmiska valoda

07.01.04 (01.05.10)
programming language

 

programmēšanas valoda

07.01.05
machine-oriented language
computer-oriented language

 

mašīnorientēta valoda,

datororientēta valoda

07.01.06
machine language

 

mašīnvaloda

07.01.08
assembly language

 

asamblervaloda

07.01.09
first-generation language, 1GL

 

pirmās paaudzes valoda

07.01.10
symbolic language

 

simboliska valoda

07.01.11
high-level language
high-order language
HOL (abbreviation)

 

augsta līmeņa valoda

07.01.12
second-generation language

2GL (abbreviation)

 

otrās paaudzes valoda

07.01.13
third-generation language
3GL (abbreviation)

 

trešās paaudzes valoda

07.01.14

fourth-generation language, 4GL

 

ceturtās paaudzes valoda

07.01.16
extensible language

 

paplašināma valoda

07.01.17
algebraic language

 

algebriska valoda

07.01.18
problem-oriented language
application-oriented language

 

problēmorientēta valoda,

lietojumorientēta valoda

07.01.19
object-oriented language

 

objektorientēta valoda

07.01.20
declarative language

 

deklaratīva valoda

07.01.21
imperative language

 

imperatīva valoda

07.01.22
procedural language
procedure-oriented language

 

procedurāla valoda,

procedūrorientēta valoda

07.01.23
nonprocedural language

 

neprocedurāla valoda

07.01.24
functional language

 

funkcionāla valoda

07.01.25
structured programming language

strukturētās programmēšanas valoda,

struktūrprogrammēšanas valoda

07.01.26
block-structured language

 

blokstrukturēta valoda

07.01.27
general-purpose language

plašlietojuma valoda,

universāla valoda

07.01.28
special-purpose language
interactive language

 

specializēta valoda

07.01.28A
interactive language
conversational language

 

interaktīva valoda,

dialogvaloda

07.01.29 (07.01.28)
list processing language

 

sarakstu apstrādes valoda

07.01.30
expression language

 

izteiksmju valoda

07.01.31
text-formatting language

 

teksta formatēšanas valoda

07.01.32
markup language

 

iezīmēšanas valoda

07.01.33
page description language, PDL

 

lappušu aprakstes valoda

07.01.34
authoring language

 

autorēšanas valoda

07.01.35
macrolanguage (1)

 

makrovaloda(1)

07.01.36
macrolanguage (2)

 

makrovaloda(2)

07.01.37
specification language

 

specificēšanas valoda

07.01.38
requirement specification language

 

prasību specificēšanas valoda

07.01.39
design language

 

projektēšanas valoda

07.01.40
hardware design language
HDL (abbreviation)

 

aparatūras projektēšanas valoda

07.01.41
program design language
PDL (abbreviation)

 

programmu projektēšanas valoda

07.01.42
pseudocode

 

pseidokods

07.01.43
compiler specification language

 

kompilatoru specificēšanas valoda

07.01.44
test language

 

testēšanas valoda

07.02
Methods, techniques, and program structure

 

Metodes, paņēmieni un programmu struktūra

07.02.01
structured programming (1)

strukturētā programmēšana,

struktūrprogrammēšana

07.02.02
structured programming (2)

strukturētā programmēšana (2)

struktūrprogrammēšana

07.02.03
structured program

 

strukturēta programma

07.02.04
structured design

 

strukturētā projektēšana

07.02.05
stepwise refinement

 

pakāpeniska detalizēšana

 

Sēde beidzās 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                              J.Borzovs

 

Protokoliste:                                 I.Ilziņa