LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

Protokols 273

 

Sēde notiek 30. jūnijā. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, J.Cīrulis, V.Feists,  M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Jēkabsons, A.Lauzis, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

No ISO standarta “ Arithmetic and logic operations” pielikuma terminiem pieņemti sekojoši termini:

 

C10

to range

 

nodibināt vērtību apgabalu

To set values that a quantity or function may take.

Nodibināt kāda lieluma vai funkcijas pieļaujamo vērtību kopu.

C10a

range

vērtību apgabals, vērtībājs

Values that a quantity or function may take.

Kāda lieluma vai funkcijas pieļaujamo vērtību kopa.

Piezīme. Standarta ISO 2382-2 angliskajā tekstā definēts tikai to range, lai gan norādes dotas ar lietvārdu range (sk. 02.07.05 un C11). Turpretī franču valodā definēts lietvārds gammeensemble des valeurs que peut prendre une grandeur ou une fonction’). Angļu valodā lietvārds range mazliet citādā nozīmē definēts standartā ISO/IEC 2382-15 (“a contiguous set of data values of a scalar type”).

C11

function

 

funkcija

Cl2

recursive function

 

rekursīva funkcija

C13

arithmetic operation

 

aritmētiska operācija

C14

augend

 

pirmais saskaitāmais

C15

addend

 

otrais saskaitāmais

pieskaitāmais

C16

sum

 

summa

C17

minuend

 

mazināmais

C18

subtrahend

 

mazinātājs

C19

difference

 

starpība

C20

factor

 

reizinātājs

C21

multiplicand

 

pirmais reizinātājs

reizināmais

C22

multiplier factor

multiplier

 

otrais reizinātājs

reizinātājs

C23

product

 

reizinājums

C24

dividend

 

dalāmais

C25

divisor

 

dalītājs

C26

quotient

 

dalījums

C27

remainder

 

atlikums

 

Nolemts arī papildināt iepriekšējā reizē no šī paša pielikuma pieņemto terminu:

C04

subset

 

kopas apakškopa

apakškopa

 

Atkārtoti tiek caurskatīts ISO standarts “Representation of data”, kam piepulcināta vēl papildu iedaļa par literāļiem. Pieņemti termini:

 

05.01
Types of data representation

 

Datu pierakstes veidi

05.01.01

notation

notācija

apzīmējumu sistēma

05.01.02

numeration system

number representation system

 

skaitļu pierakstes sistēma

05.01.05

discrete data

 

diskrēti dati

05.01.06

numeral

 

numerālis

05.01.07

binary numeral

 

binārs numerālis

binārs [divisks] skaitļa pieraksts

05.01.08

octal numeral

 

oktāls numerālis

oktāls [astoņisks] skaitļa pieraksts

05.01.09

decimal numeral

 

decimāls numerālis

decimāls [desmitisks] skaitļa pieraksts

05.01.10

hexadecimal numeral

 

heksadecimāls numerālis

heksadecimāls [sešpadsmitisks] skaitļa

pieraksts

05.01.11

numeric representation

 

skaitlisks pieraksts

numerāls pieraksts

05.01.12

numeric data

 

skaitliski dati

numerāli dati

05.01.15

digitized data

 

cipariskoti dati

digitizēti dati

05.01.18

analog data

 

analogdati

05.02

Literals

 

Literāļi

05.02.01

literal

 

literālis

05.02.02

numeric literal

 

ciparisks literālis

05.02.03

integer literal

 

vesela skaitļa literālis

05.02.04

real literal

 

reāla skaitļa literālis

05.02.05

decimal literal

 

decimāls literālis

05.02.06

based literal

 

pamatisks literālis

05.02.07

character literal

 

vienzīmes literālis

05.02.08

string literal

string constant

 

virteņliterālis

05.02.09

enumeration literal

 

uzskaitījumliterālis

05.03

Numeration systems –

General concepts

 

Skaitļu pierakstes sistēmas –

Vispārīgie jēdzieni

05.03.03

sign bit

 

zīmes bits

05.04

Positional representation systems

 

Pozicionālās pierakstes sistēmas

05.04.01

positional notation

positional numeration system

 

pozicionāla notācija

pozicionāla pierakstes sistēma

05.04.06

most significant bit

MSB (abbreviation)

 

visnozīmīgākais bits

05.04.08

least significant bit

LSB (abbreviation)

 

visnenozīmīgākais bits

05.04.09

radix notation

 

pamatiska notācija

05.04.12

mixed radix notation

 

vairākpamatu notācija

05.04.13

fixed radix notation

 

vienpamata notācija

05.04.14

decimal system

decimal numeration system

 

decimālā sistēma

decimālā skaitīšanas sistēma

desmitiskā skaitīšanas sistēma

05.04.15

hexadecimal system

hexadecimal numeration system

heksadecimālā sistēma

heksadecimālā skaitīšanas sistēma

sešpadsmitiskā skaitīšanas

sistēma

05.04.16

octal system

octal numeration system

 

oktālā sistēma

oktālā skaitīšanas sistēma,

astoņiskā skaitīšanas sistēma

05.03.17

binary system

binary numeration system

 

binārā sistēma

binārā skaitīšanas sistēma,

diviskā skaitīšanas sistēma

05.04.19

fixed-point representation system

 

pierakstes sistēma ar fiksētu komatu

fiksēta komata pierakstes sistēma

05.04.20

variable-point representation system

 

pierakstes sistēma ar mainīgu komatu

mainīga komata pierakstes sistēma

05.04.21

mixed base notation

 

vairākbāzu notācija

05.05

Floating-point representation system

 

Pierakstes sistēma ar peldošu komatu

05.05.01

floating-point representation system

pierakstes sistēma ar peldošu komatu

peldoša komata pierakstes sistēma

05.05.02

floating-point representation

 

pieraksts ar peldošu komatu

peldoša komata pieraksts

05.05.03

mantissa (in a floating-point representation)

 

mantisa (pierakstā ar peldošu komatu)

 

05.05.04

exponent(in a floting-point representation)

 

kāpinātājs (pierakstā ar peldošu komatu)

 

05.05.05

characteristic (in a floating-point representation)

 

raksturojums (pierakstā ar peldošu komatu)

05.05.06

floating-point base

floating-point radix

 

 bāze ar peldošu komatu

peldoša komata bāze

05.05.08

normalized form (in a floating-point representation)

standard form (in a floating-point representation)

 

normalizētā forma (pierakstā ar peldošu komatu)

standartforma (pierakstā ar peldošu komatu)

05.06

Notations for the representation of discrete data

05.06

Diskrētu datu pierakstes sistēmas

05.06.01

decimal notation

 

decimālā notācija

desmitiskā notācija

 decimālā apzīmējumu sistēma

05.06.02

binary notation

 

bināra notācija

diviska notācija

bināra apzīmējumu sistēma

05.06.03

bit position

 

bitvieta

bita pozīcija

05.07

Notations for the representation of the decimal digits

 

Decimālciparu pierakstes sistēmas

05.07.01

binary-coded decimal notation

BCD notation binary-coded decimal representation

 

bināri kodēta decimāla notācija

bināri kodēta decimāla pierakste

05.07.02

excess-three code

 

virstrīs kods

05.07.03

two-out-of-five code

 

divnopieci kods

05.07.04

biquinary code

 

bikvinārs kods

 

 

Sēde beidzas 16.00. Nākošā sēde paredzēta 8.septembrī.

 

Sēdes vadītājs:                                              J.Borzovs

 

Protokolē                                                      I.Ilziņa