LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 276

 

Sēde notiek 2006. gada 6. oktobrī. Sēdē piedalās A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, T.Ceļmillers, J.Cīrulis, M. Grīnhofs, A.Jautrums, I.Jēkabsons, A.Lauzis, G.Matisons, I.Puksts.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Pieņemtie termini:

 

07.03.16

recursion

 

rekursija

07.03.17

directly recursive

 

apz. tieši rekursīvs

07.03.18

indirectly recursive

 

apz. netieši rekursīvs

07.03.19

simultaneous recursion

 

vienlaicīga rekursija

07.03.20

reentrant

 

apz. atkalieejams

07.04

Program preparation

 

Programmu sagatavošana

07.04.01

programmer

 

programmētājs

07.04.02

environment

 

vide

07.04.03

programming environment

programming support environment

 

programmēšanas vide

07.04.04

integrated programming environment

IPE (abbreviation)

 

integrēta programmēšanas vide

07.04.05

to translate

 

translēt

 07.04.07

translator

translation program

 

translators

translēšanas programma

07.04.08

to assemble

 

asemblēt

07.04.09

assembler

 

asemblers

07.04.10

absolute assembler

 

absolūtais asemblers

07.04.11

code (in computer programming)

 

kods (datorprogrammēšanā)

programmkods

07.04.12

coding (in computer programming)

 

kodēšana (datorprogrammēšanā)

07.04.13

absolute code

 

absolūtais kods

07.04.14

assembly code

 

asemblerkods

07.04.15

assembled origin

 

asemblētā sākumadrese

07.04.16

cross-assembler

 

krosasemblers

07.04.17

relocating assembler

 

pārvietojošais asemblers

07.04.18

assemble-and-go

 

izpildasemblēšana

07.04.19

to compile

 

kompilēt

07.04.20

compiler

 

kompilators

07.04.22

compilation unit

 

kompilējama vienība

07.04.23

compiler code

 

kompilatorkods

07.04.24

compiler generator

compiler compiler

metacompiler

 

kompilatoru ģenerators,

kompilatoru kompilators,

metakompilators

07.04.25

cross-compiler

 

kroskompilators

07.04.26

compile-and-go

 

izpildkompilēšana

07.04.28

to decompile

 

dekompilēt

07.04.29

decompiler

 

dekompilators

07.04.30

to interpret

 

interpretēt

07.04.31

interpreter

interpretive program

 

interpretators

07.04.32

interpretive code

 

interpretējams kods

07.04.33

machine code

 

mašīnkods

07.04.34

source language

 

pirmvaloda

07.04.35

machine-dependent

 

apz. mašīnatkarīgs

07.04.36

machine-independent

 

apz. mašīnneatkarīgs

07.04.37

source program

 

pirmprogramma

07.04.38

source code

 

pirmkods

07.04.39

source module

compilation unit (deprecated in this sense)

 

pirmmodulis

07.04.40

intermediate language

 

starpvaloda

07.04.41

root compiler

 

starpkompilators

07.04.42

code generator

 

koda ģenerators

07.04.43

source code generator

 

pirmkoda ģenerators

07.04.44

to parse

 

parsēt

sintaktiski analizēt

07.04.45

parser

 

parsētājs

sintaktiskais analizators

07.04.46

application generator

 

lietojumprogrammu ģenerators

lietotņu ģenerators

07.04.47

software tool

 

programmatūras rīks

07.04.56

object language

 

objektvaloda

07.04.57

object code

 

objektkods

07.04.58

object module

 

objektmodulis

07.04.59

object program

 

objektprogramma

07.04.60

translation time (1)

 

translēšanas laiks

07.04.61

compilation time (1)

 

kompilēšanas laiks

07.04.62

assembly time (1)

 

asemblēšanas laiks

07.04.63

translation duration

translation time (2)

 

translēšanas ilgums

nevēl. translēšanas laiks

07.04.64

compilation duration

compilation time (2)

 

kompilēšanas ilgums

nevēl. kompilēšanas laiks

07.04.65

assembly duration

assembly time (2)

 

asemblēšanas ilgums

nevēl. asemblēšanas laiks

07.04.66

translator directive

 

translatora direktīva

07.04.67

assembler directive

 

asemblera direktīva

07.04.68

compiler directive

 

kompilatora direktīva

07.04.69

interpreter directive

 

interpretatora direktīva

07.04.70

separate compilation

dependent compilation

 

atkarīgā kompilēšana

07.04.71

independent compilation

separate compilation

 

neatkarīgā kompilēšana

 

 

Tika izlemts atgriezties visos terminos pie assembler = asemblers (ar “e”).

 

Tika pieņemts arī data medium = datu nesējs, datnesis

 

Atliktie termini:

 

07.03.11
termination test

 

pārtraukšanas pārbaude

beigšanas nosacījums

beigu nosacījums

07.03.12
continuation test

 

turpināšanas pārbaude

turpināšanas nosacījums

07.03.13
pretest loop

 

priekšpārbaudes cikls

07.03.14
posttest loop

 

pēcpārbaudes cikls

07.03.15
in-test loop

 

iekšpārbaudes cikls

07.04.06

translation

 

translēšana (process)

translējums (rezultāts)

translācija (process, rezultāts)

07.04.21

compilation

 

kompilēšana (process)

kompilējums (rezultāts)

kompilācija (process, rezultāts)

07.04.27

to disassemble

 

disasemblēt

07.04.48

target language

 

mērķvaloda

07.04.49

target machine (1)

 

mērķdators

07.04.50

target machine (2)

 

mērķdators

07.04.51

target program

 

galaprogramma

07.04.52

host language

 

pamatvaloda

07.04.53

host machine (1)

 

hostdators

07.04.54

host machine (2)

 

hostdators

07.04.55

host machine (3)

 

hostdators

 

Problēmas:

 

  1. Kas terminos termination test (07.03.11) un continuation test (07.03.12) ir test — pārbaude, nosacījums vai kritērijs.
  2. Kā izvairīties no terminos pretest loop (07.03.13), posttest loop (07.03.14) un in-test loop (07.03.15) oriģinālā pieļautās metonīmijas, kad loop control tiek lietots loop nozīmē.
  3. Terminu translation (07.04.06) un compilation (07.04.21) definīcijās jānovērš tautoloģija.
  4. Jāizvēlas piemērotākais atveidojums terminos ar target — gala, mērķa, beigu vai kā citādi.
  5. Jāizvēlas piemērotākais atveidojums terminos ar host.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                                          E.Cauna

 

Protokolē:                                                                  I Ilziņa