LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 294

 

Sēde notiek 2007 g. 29. jūnijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Ansis Ataols Bērziņš, Valters Feists, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Māris Vītiņš.

 

Sēde sākas 14.00.

 

  1. Sēdes sākumā turpinājās diskusija par iespēju terminiem "blogs, blogeris, blogošana" piešķirt oficiālu terminu statusu. Notika ilga viedokļu apmaiņa, tomēr vairākums sēdes dalībnieku nepiekrita termina "blogs" apstiprināšanai, kā galvenos argumentus minot tā nelabskanību un to, ka šim jēdzienam latviešu valodā jau ir divas atbilsmes — "tīmekļa žurnāls" un "emuāri". Izskanēja arī viedokļi, ka jāturpina vērot vārda "blogs" lietojums saziņas līdzekļos un valodas praksē un pie šī jautājuma varbūt jāatgriežas atkārtoti.

 

           Tika nolemts papildināt ITTE terminu datubāzi, angļu terminam "weblog"       

           pievienojot sinonīmu “blog”.

 

          Terminu vārdnīcas šķirklim "blog, weblog" tika nolemts pievienot piezīmi: "Latviešu valodā plaši tiek lietots arī "blogs", tomēr tas nav apstiprināts kā termins.

 

     2. No ISO 2382-7 standarta “Computer programming” 9. iedaļas pieņemts termins:

 

07.09.19

one-ahead addressing

pārlecošā adresēšana

pārlecošā vēršanās

 

3. No ISO 2382-7 standarta 10., 11. un 12. iedaļas pieņemti termini:

 

07.10 Concurrent processes

Vienlaicīgi procesi

07.10.01

task state

 

uzdevuma stāvoklis

07.10.02

activation (in computer programming)

 

aktivēšana (datorprogrammēšanā)

07.10.03

elaboration

 

sagatavošanās

07.10.04

executable (qualifier)

 

izpildāms

07.10.05

blocked (qualifier)

 

bloķēts

07.10.06

ready (qualifier)

 

gatavs

07.10.07

running (qualifier)

 

palaists

07.10.08

delayed (qualifier)

 

atlikts

07.10.09

completed (qualifier)

 

izpildīts

07.10.10

terminated (qualifier)

 

pabeigts

07.10.11

master task

 

cilmes uzdevums (programmēšanā)

07.10.12

task entry

 

uzdevuma ieeja

07.10.13

guard

 

vārsts

07.10.14

open guard

 

atvērts vārsts

07.10.15

closed guard

 

aizvērts vārsts

07.10.16

thread

 

pavediens

07.11 Support  environments

Atbalsta vides

07.11.01

stub

 

aizbāznis

07.11.02

scaffolding

 

sastatnes

07.11.03

programming system

 

programmēšanas sistēma

07.11.04

program library

 

programmu bibliotēka

07.11.05

software library

 

programmatūras bibliotēka

07.11.06

system library

 

sistēmas bibliotēka

07.11.07

operating environment

 

operētājvide

07.11.08

batch-processing environment

 

pakešapstrādes vide

07.11.09

interactive environment

 

interaktīva vide

07.11.10

real-time environment

 

reāllaika vide

07.11.11

utility program

 

utilītprogramma

07.11.12

utility routine

 

utilītapakšprogramma

07.12 Goals and principles

Mērķi un principi

07.12.01

modifiability

modificējamība

pārveidojamība

07.12.02

understandability

 

saprotamība

07.12.03

modularity

 

modularitāte

07.12.04

cohesion

module strength

 

kohēzija

saliedētība

07.12.05

functional cohesion

funkcionālā kohēzija

funkcionālā saliedētība

07.12.06

informational cohesion

informacionālā kohēzija

informacionālā saliedētība

07.12.07

communicational cohesion

komunikatīvā kohēzija

komunikatīvā saliedētība

07.12.08

temporal cohesion

laiciskā kohēzija

laiciskā saliedētība

07.12.09

logical cohesion

loģiskā kohēzija

loģiskā saliedētība

07.12.10

coincidental cohesion

nejaušā kohēzija

nejaušā saliedētība

07.12.11

procedural cohesion

procedurālā kohēzija

procedurālā saliedētība       

07.12.12

sequential cohesion

secīgā kohēzija

secīgā saliedētība

07.12.13

coupling

 

sapārotība

07.12.14

data coupling

 

datiskā sapārotība

07.12.15

control coupling

 

vadības sapārotība

07.12.16

external coupling

 

ārējā sapārotība

07.12.17

common-environment coupling

common coupling

 

kopsapārotība

07.12.18

content coupling

 

saturiskā sapārotība

07.12.19

fan-in

 

ieejsazarotība

07.12.20

fan-out

 

izejsazarotība

07.12.21

localization

 

lokālisms

07.12.22

confirmability

 

apstiprināmība

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdi vada:                                           Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa