LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 314

 

Sēde notiek 13. jūnijā. Sēdē piedalās Aldis Baums, Juris Borzovs, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

No ISO 2382-15 4. iedaļas atliktais termins ‘picture’ (in programming languages) latviskots kā ‘šablons’ (programmēšanas valodās).

 

Iepriekšējā sēdē terminam ‘botnet’ pieņemtais latviskais ekvivalents ‘botu tīkls’ paliek nemainīts.   

 

No ISO 2382-15 5. iedaļas pieņemti termini:

 

15.05.24

block statement

 

blokoperators

15.05.25

procedure-call statement

procedure call

 

procedūras izsaukuma operators

procedūras izsaukums

15.05.26

entry-call statement

ieejizsaukuma operators

ieejizsaukums

15.05.27

delay statement

 

aiztures operators

15.05.28

abort statement

 

priekšlaicīgas pārtrauces operators

15.05.29

raise statement

izņēmuma izraises operators

izņēmumoperators

15.05.30

accept statement

 

akceptēšanas operators

15.05.31

select statement

 

izvēles operators

15.05.32

selective-wait statement

 

izvēles gaidoperators

15.05.33

expression

 

izteiksme

15.05.34

mixed mode (adj.)

mixed type (adj.)

 

jaukta veida (apz.)

jaukta tipa (apz.)

15.05.35

Boolean expression

 

Būla izteiksme

15.05.36

operator precedence

 

operatoru prioritāte

 

 

 

 

No ISO 2382-15 6. iedaļas pieņemti termini:

 

15.06.01

module

program unit

 

modulis

programmvienība

15.06.02

body (in programming languages)

 

rumpis (programmēšanas valodās)

15.06.03

subprogram

 

apakšprogramma

15.06.04

coroutine

 

līdzprogramma

15.06.05

call (in programming languages)

 

izsaukums (programmēšanas valodās)

15.06.06

to call

 

izsaukt

15.06.07

call by name

izsaukums pēc vārda

vārdizsaukums

15.06.08

call by reference

call by address

call by location

 

izsaukums pēc adreses

adresizsaukums

 

15.06.09

call by value

izsaukums pēc vērtības

vērtībizsaukums

15.06.10

subprogram call

 

apakšprogrammas izsaukums

15.06.11

procedure

subroutine

 

procedūra

 

15.06.12

function (in programming languages)

 

funkcija (programmēšanas valodās)

15.06.13

function call

 

funkcijas izsaukums

15.06.14

transaction call

 

transakcijizsaukums

15.06.15

subunit

 

apakšvienība

15.06.16

body stub

 

aizbāžņrumpis

15.06.17

connection (in programming languages)

 

sasaistīšana(programmēšanas valodās)

15.06.18

named parameter association

assignment by name

 

parametru asociēšana pēc nosaukuma

nosaukumpiešķiršana

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                          Juris Borzovs

Protokolētāja:                           Ilze Ilziņa