LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 315

 

Sēde notiek 27. jūnijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā vēlreiz atgriezāmies pie termina ‘body’ latviskošanas. Pēc domu apmaiņas vienojāmies, ka visos terminos, kuros parādās vārds ‘body’, tam pretstatīsim latvisko vārdu ‘ķermenis’.

 

Vispirms izskatījām ISO 2382-15 6. iedaļas terminus. Pieņemti termini:

 

15.06.18

named parameter association

assignment by name

 

parametru sasaistīšana pēc nosaukuma

parametru nosaukumsasaistīšana

15.06.19

positional parameter association

parametru sasaistīšana pēc pozīcijas

parametru pozicionālā sasaistīšana

15.06.20

formal parameter mode

 

formāla parametra režīms

15.06.21

macroinstruction

macro

 

macroinstrukcija

makrokomanda

15.06.22

macrocall

 

makroizsaukums

15.06.23

macrodefinition

 

makrodefinīcija

15.06.24

package (in programming languages)

 

pakotne (programmēšanas valodās)

15.06.25

package declaration

 

pakotnes deklarācija

15.06.26

visible part

 

redzamā daļa

15.06.27

private part

 

privātā daļa

15.06.28

generic

 

ģenerisks

15.06.29

generic declaration

 

ģeneriska deklarācija

15.06.30

generic body

 

ģenerisks ķermenis

15.06.31

generic operation

 

ģeneriska operācija

15.06.32

generic package

15.06.33

generic module

 

ģeneriska pakotne

 

ģenerisks modulis

15.06.34

generic instantiation

 

ģeneriska instancēšana

15.06.35

generic instance

ģeneriska instance

ģenerisks eksemplārs

ģenerisks gadījums

 

Pēc tam izskatījām ISO 2382-15 pēdējās iedaļas – 7., 8., 9. un desmito. Pieņemti termini:

 

15.07

Tasks

15.07

Uzdevumi

15.07.01

main program

 

pamatprogramma

15.07.02

task (in programming languages)

 

uzdevums (programmēšanas valodās)

15.07.03

critical section

 

kritiska sadaļa

15.07.04

task synchronization

 

uzdevumu sinhronizēšana

15.07.05

rendezvous

 

satikšanās

15.07.06

semaphore

 

semafors

15.07.07

monitor

 

monitors

15.08

Execution

15.08

Izpilde

15.08.01

execution sequence

 

izpildes secība

15.08.02

control flow

 

vadības plūsma

15.08.03

side effect

 

blakusefekts

15.09

Object-oriented programming

15.09

Object-oriented programming

15.09.01

information hiding

 

informācijas apslēpšana

15.09.02

to encapsulate

 

iekapsulēt (valodas konstrukciju)

15.09.03

encapsulation

iekapsulēšana

iekapsulējums

15.09.04

private

 

privāts

15.09.05

object (in programming languages)

 

objekts (programmēšanas valodās)

15.09.06

message (in programming languages)

 

ziņojums

15.09.07

protocol (in programming languages)

 

protokols

15.09.08

method (in programming languages)

 

metode (programmēšanas valodās)

15.09.09

class (in programming languages)

 

klase (programmēšanas valodās)

15.09.10

polymorphism

 

polimorfisms

15.09.11

inheritance

 

pārmantošana

15.09.12

delegation

 

deleģēšana

15.09.13

object-oriented

 

objektorientēts

15.10

Features and characteristics

15.10

Iespējas un īpašības

15.10.01

subscripting

 

masīva indeksēšana

15.10.02

indirect referencing

 

netieša norādīšana

15.10.03

to initialize

 

inicializēt

15.10.04

dynamic storage allocation

 

dinamiskā atmiņas iedalīšana

15.10.05

extensibility

 

paplašināmība

 

 

Vēl paguvām izskatīt 2 terminus no ISO 2382-15 2. iedaļas un ISO 2382-15 3. iedaļas terminus.

 

15.02.17

visibility (1)

 

redzamība

15.02.18

visibility (2)

 

redzamības apgabals

15.03

Data objects

15.03

Datu objekti

15.03.01

data structure

 

datu struktūra

15.03.02

data object (in programming languages)

 

datu objekts (programmēšanas valodās)

15.03.03

variable

 

mainīgais

15.03.04

data value

 

[datu] vērtība

15.03.05

constant

15.03.06

aggregate

 

konstante

 

agregāts

15.03.07

aggregate value

 

agregātvērtība

15.03.08

array

 

masīvs

15.03.10

variant part

 

mainīga daļa

15.03.11

variant record

 

mainīgs ieraksts

15.03.12

discriminant (noun)

 

diskriminants

15.03.13

parameter (in programming languages)

 

parametrs (programmēšanas valodās)

15.03.14

actual parameter

actual argument

 

faktiskais parametrs

 

15.03.15

formal parameter

dummy argument

 

formāls parametrs

 

15.03.16

parameter association

 

parametru sasaistīšana

15.03.17

data attribute

 

datu atribūts

15.03.18

name qualification

qualification

 

kvalificēšana (valodas konstrukciju)

 

15.03.19

alias

 

aizstājvārds

15.03.20

pointer (in programming languages)

 

norāde (programmēšanas valodās)

15.03.21

null pointer

 

nullnorāde

 

Tā kā par termina

 15.03.09

array slice

slice

latviskojumu komisijas locekļi nevarēja vienoties, tā apspriešana tika atlikta līdz rudenim.

 

Jānis Cīrulis lūdza ierakstīt protokolā arī viņa viedokli par viena termina latviskojumu:

 

Uzskatu, ka termins "15.03.04 actual parameter" būtu tulkojams ar nenoteikto galotni "faktisks parametrs" tāpat kā tulkots "15.03.15 formal parameter". Tas tāpēc, ka abos gadījumos termina skaidrojumā runāts nevis par lomām, kādas parametram var būt konkrētā modulī, bet gan par to, kā visu parametru kopumā(sk. 15.03.13) tos pēc noteiktas pazīmes klasificē. Nenoteiktā īpašības vārda galotne termina pamatformā nenozīmē, ka tur, kur tas nepieciešams, nevarētu

lietot atvasināto formu ar noteikto galotni.

 

Tā kā pie šī termina latviskošanas mums vēl būs jāatgriežas.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdi vada:                              Eduards Cauna

 

Protokolē:                               Ilze Ilziņa