LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 318

 

 

Sēde notiek 3. oktobrī. Sēdē piedalās: Jānis Alksnis, Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis.

 

1. Apakškomisijas locekļi vienojās, ka ‘instant camera’ piemērotākā atbilsme latviešu valodā ir ‘tūlītējo fotogrāfiju kamera’.

 

2. Termina ‘voltage-to-color response’ iepriekšējā sēdē izveidotais latviskojums ‘sprieguma un krāsas raksturlīkne’ tika mainīts – tagad latviskais ekvivalents šim terminam ir ‘sprieguma-krāsas sakarība’.

 

3. No ISO 2382-8 standarta tika apstiprināti šādi termini:

 

08.02.05

multilevel device

 

vairāklīmeņu ierīce

08.02.06

single-level device

 

vienlīmeņa ierīce

08.03 cryptographic techniques

kriptogrāfijas paņēmieni

08.03.01

cryptography

 

kriptogrāfija

08.03.02

encryption

encipherment

 

šifrēšana

08.03.04

decryption

decipherment

 

atšifrēšana

08.03.05

cryptographic system

ciphersystem

cryptosystem

 

kriptogrāfiska sistēma

08.03.05

cryptanalysis

 

kriptoanalīze

kriptogrāfiska analīze

08.03.07

plaintext

cleartext

 

nešifrēts teksts

08.03.08

ciphertext

 

šifrēts teksts

08.03.09

key (in computer security)

 

atslēga (datordrošībā)

08.03.10

private key

 

privāta atslēga

08.03.11

public key

 

publiska atslēga

08.03.12

public-key cryptography

asymmetric cryptography

 

publiskas atslēgas kriptogrāfija

asimetriska kriptogrāfija

08.03.13

symmetric cryptography

 

simetriska kriptogrāfija

08.03.14

secret key

 

slepena atslēga

08.03.15

transposition

 

pārstatīšana

08.03.16

substitution

 

substituēšana

 

Apakškomisijas locekļi vienojās, ka morfēmu “daudz-” vēlams lietot terminos, kuros izteiktais entitāšu skaits ir liels (piem., daudzfrekvenču tīkls, daudzkrāsu režīms). Savukārt morfēma “vairāk-” lietojama terminos, kuros izteiktais entitāšu skaits ir neliels, resp. entitātes ir tikai dažas (piem., vairākpunktu kontrolieris). Tomēr šī vadlīnija nav absolutizējama, jo daudzos terminos (piem., daudzstūris, daudzlikmju tarifs, daudzkrāsu iespiedums, daudzfunkciju printeris), ja izteiktais entitāšu skaits ir lielāks par vienu, tradicionāli priekšroka tiek dota morfēmai “daudz-”.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                     Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Juris Borzovs